fbpx

Adatkezelési tájékoztató

 1. Home
 2. /
 3. Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

Az Evergreen Dental Kft. (továbbiakban „Adatkezelő”; székhely:  3075 Márkháza, 05/2 hrsz.) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Az Evergreen Dental Kft. tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén javasoljuk a Rendelet tanulmányozását.

Fogalmak

 • Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés – a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Címzett – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
 • Harmadik fél – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása – az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Profilalkotás – személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Adatvédelmi incidens – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu
 1. Adatkezelő (szolgáltató) megjelölése, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Evergreen Dental Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3075 Márkháza, 05/2 hrsz.

Postai címe: 1061 Budapest, Andrássy út 45. 1. em. 4.

Cégjegyzékszáma: 01-09-283836

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 201 08 35

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@evergreendent.com

 1. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Adatkezelő a személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben:

 • A megrendelésről történő számlakiállítás

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

 • Érintett, mint ügyfél beazonosítása.
 • A termék/szolgáltatás megrendelés rögzítése, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése.
 • A fizetés lebonyolításának lehetősége.
 • Az Érintett adatainak szolgáltatásteljesítés céljából történő nyilvántartása.
 • Szolgáltatás biztosításához informatikai háttér működtetése.

Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

 • Az Érintett által megadott, vészhelyzet esetén értesítendő hozzátartozó értesítése. (A hozzátartozó személyes adatait Érintett csak a hozzátartozó előzetesen kifejezett és önkéntes hozzájárulása után adhatja meg).
 • Weboldal felhasználásának elemzése, és felhasználói élményének fejlesztése.

Az önkéntes hozzájárulás alapján történő adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, ezen célokhoz a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Előzőknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük a megjelölt megőrzési ideig.

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Adat megnevezése Megőrzési idő
Név Megőrzési idő a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év
Telefonszám
Email cím
Születési idő
Lakcím
Értesítési/levelezési cím
Betegbiztosítási szám
Egészségbiztosítási szám
COVID-19 gyorsteszt eredmény
COVID-19 időpontjában mért testhőmérséklet
OEP tagsági szám
Egészségügyi adatok (fertőző betegség, allergia, terápia, étkezési zavar, visszatérő betegség, genetikai betegség, dohányzás, hormonbetegség, szedett gyógyszerek és ezek adagolása, egyéb egészségügyi információ)
Szükséges beavatkozás típusa

TÖRVÉNYI ELŐÍRÁS ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Adat megnevezése Megőrzési idő
számlázási név Megőrzési idő a törvény (Ptk. 6:22§) szerint 5 év
számlázási cím
bankszámla szám (ha szükséges)

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL KEZELT ADATOK

Adat megnevezése Megőrzési idő
Fotó a kezelési területről Megőrzési idő a leiratkozásig
Vészhelyzeten esetén értesítendő személy neve, telefonszáma, email címe Megőrzési idő a leiratkozásig
Cookie Megőrzési idő a leiratkozásig

A leiratkozás módjáról Érintett a Tájékoztató 5. fejezetében tájékozódhat.

Az adatkezelés időtartama:

Az olyan adatokat, amelyek kezelése hozzájárulásán alapul, azokat az Evergreen Dental Kft. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 5 évig kezeli.
Az egészségügyi dokumentációkat az adatfelvételtől számított legalább 30 évig kezeli Társaságunk az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-a alapján. A számlákat pedig azok kiállításától számított 8 évig kell megőriznünk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § 2. bekezdése alapján. Azokban az esetekben tehát, ahol az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapul, úgy a fentiekben meghatározott ideig kezeli az azokon feltüntetett személyes adatait az Evergreen Dental Kft. az Ön hozzájárulásának esetleges visszavonásától függetlenül.

 1. Személyes adatok összegyűjtése, felhasználása és továbbítása

Adatkezelő személyes adatok begyűjtése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai normákat betartja.

Adatkezelő:

 • Időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési gyakorlatáról.
 • Kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű.
 • Az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
 • Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja személyes adatait és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa.
 • Arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.

Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:

Adatfeldolgozó Cégjegyzékszám/adószám Végzett tevékenység
M.O.C. Hungary Kft. 01-09-860402 / 13537566-2-41 IT szolgáltató
KF&t Kft. 01-09-163310 / 10691517-2-42 könyvelés
Herke és Szabó Ügyvédi iroda 02-06-065926 ügyvéd
Vesodent Kft. 06-09-019474 / 23898037-1-06 Orvos alvállalkozó
dr. Simay Attila / 67655889-1-25 Orvos alvállalkozó
dr. Nagy Gábor / 68684857-1-35 Orvos alvállalkozó
Schadent Acuta Kft. 01-09-209815 / 25347324-1-43 Orvos alvállalkozó
dr. Szabó Béla Gábor / 67969443-1-42 Orvos alvállalkozó
dr. Rádi Tamás / 67234655-1-26 Orvos alvállalkozó
 1. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Módosítás, helyesbítés

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Hordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 1. Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

Törlés

1. Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását az Adatkezelő által biztosított kontakt lehetőségen keresztül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2.   Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 1 bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3.   Az 1 és 2 bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1 bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás

1. Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés az 1 bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3   Adatkezelő Érintettet, akinek a kérésére az 1 bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatal, profil alkotás

Adatkezelő sem manuális, sem AI támogatott automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végez.

 1. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Tájékoztató változásai

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen „Tájékoztatót” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Utolsó frissítés: 2020.04.27.

Cookie-k használata

A jelen Oldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából “cookie”-kat használhatnak. Adatvédelemmel kapcsolatban további információ a(z) adatvédelmi tájékoztató oldalon érhető el.

Mi az a “cookie”?

A “cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára perszonalizált weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a Evergreen Dental Kft. weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

Milyen cookie-kat használ a weboldal?

A Evergreen Dental Kft. a jelen Weboldalon kétfajta cookie-t használhat:

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.

Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

Oldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-k

E cookie-k nélkül az oldal nem működőképes, így ezek letiltása az oldal betöltését akadályozza.

Preferencia jellegű cookie-k

Ezek a cookie-k biztosítják, hogy a látogató oldal megjelenítésével kapcsolatos preferenciáit megjegyezze, mint például oldal nyelve, vagy a látogató lokációja.

Harmadik fél, marketing jellegű cookie-k

A Evergreen Dental Kft. harmadik fél hirdetők (Google, Facebook, LinkedIn) szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának perszonalizációja céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím.

Statisztikai jellegű cookie-k

A nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével kinyert információ anonim és nem kerül összekapcsolásra személyes adattal. Ezek célja a látogatók oldallátogatási szokásainak megértése és elemzése. A Evergreen Dental Kft. független felhasználás céljából nem osztja meg ezen információkat harmadik felekkel.

Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása

Beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el, vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva megismerheti a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásait. A böngésző súgójában is hasznos tudnivalókat olvashat.

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Oldal által használt cookie-k listája

Cookie neve Szolgáltató Típus Lejárat Használat célja
@@History/@@scroll|# evergreendent.hu HTML Állandó Megjegyzi a felhasználók utolsó görgetési pozícióját az egyes weboldalakon, hogy segítsék a visszafelé irányuló navigációt.
@@History/@@scroll|# twitter.com HTML Állandó Megjegyzi a felhasználók utolsó görgetési pozícióját az egyes weboldalakon, hogy segítsék a visszafelé irányuló navigációt.
@@History/@@scroll|# youtube-nocookie.com HTML Munkamenet Megjegyzi a felhasználók utolsó görgetési pozícióját az egyes weboldalakon, hogy segítsék a visszafelé irányuló navigációt.
_ga evergreendent.hu HTTP 2 év Látogatási szokásokkal kapcsolatos anonim statisztikai adatokat generáló cookie, mely alapján folyamatosan javítjuk oldalunkat.
_gat evergreendent.hu HTTP Munkamenet A Google Analytics által használt cookie, amely segít limitálni a keresési arányokat.
_gid evergreendent.hu HTTP Munkamenet Látogatási szokásokkal kapcsolatos anonim statisztikai adatokat generáló cookie, mely alapján folyamatosan javítjuk oldalunkat.
_pinterest_cm pinterest.com HTTP 1 év A Pinterest által használt cookie, amely megjegyzi a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokat.
collect google-analytics.com Pixel Munkamenet A látogató által használt eszközről és viselkedéséről gyűjt adatokat és küldi azt el a Google Analytics-nek.
NID google.com HTTP 6 hónap Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközt. Az azonosítót célzott hirdetésekre használják.
_mkra_ctxt api-iam.intercom.io HTTP Munkamenet Az intercom lehetővé teszi számunkra, hogy élő chat szolgáltatást nyújtsunk honlapunkon. Ez a cookie megkísérli megjegyezni a felhasználót, hogy folytathassa a beszélgetést a webhely különböző oldalai között, és folytassa a beszélgetést az oldal ismételt látogatásai során.
intercom-id-pst8q2m0 evergreendent.hu HTTP 270 nap Kategorizálatlan.

Az intercom szoláltatáshoz kapcsolódó süti.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a Weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Ügyfélszolgálatunk email címe: info@evergreendent.de

Telefon: +36 1 201 0835

Adószám: 25588435-2-42

Cégjegyzék számjel: 01-09-283836

Kelt: 2020. április 27.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.